x
may nen khi may han thiet bi day nghe may phat dien giàn phơi thông minh đá ong chong tham son sua nha